Představení MAS


Co je MAS?

Místní akční skupiny (MAS) existují v celé Evropě a v naší republice jejich počet činí cca 180. Většině lidí zní jejich pojmenovaní zvláštně, nicméně bylo přeloženo a převzato z unijního názvosloví, kde se v angličtině nazývají „local action group“ (LAG). Tyto organizace byly založeny jako spolky či obecně prospěšné společnosti a jejich členy jsou obce, podnikatelé a neziskové organizace z určitého vymezeného území, kde MAS oficiálně vyvíjejí svou činnost. Jejich posláním je rozvoj daného regionu jak v rovině občanské, tak hospodářské vč. oblasti životního prostředí, a to v souladu se schváleným strategickým plánem.

Prostředky na svou činnost a realizaci cílů získávají ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z jejích fondů, a to z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Životní prostředí, Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu zaměstnanost a Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.                                                                                                                                                                     Více o místních akčních skupinách.

MAS Východní Slovácko, z.s.

MAS Východní Slovácko je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2005 jako občanské sdružení. Do jeho územní působnosti patří katastry obcí Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Horní Němčí, Korytná, Nivnice, Slavkov, Suchá Loz, Strání, Vlčnov a město Uherský Brod. MAS tedy působí území o rozloze přibližně 250 km2. Sečteme-li počet obyvatel žijících v tomto území, dosáhneme čísla převyšující  37 tis. obyvatel.

V současné době sdružuje MAS VS celkem 31 subjektů (z toho 12 členů zastupuje veřejný sektor a 19 sektor soukromý).

Činnost místní akční skupiny a její dotační aktivity jsou poněkud odlišné od běžné praxe jiných evropských či národních dotačních fondů, ve kterých žadatelé podávají své žádosti o podporu na centrální administrační pracoviště, kde se rozhoduje, zda bude či nebude dotace udělena.  Toto bývá označováno jako přístup shora-dolů. U MAS je tomu jinak. Její existence a činnost je od počátku založena na partnerství místních subjektů z veřejné, podnikatelské i neziskové sféry, kteří nejlépe znají své území, jeho potenciál a potřeby. V působení a rozhodování MAS se uplatňuje metoda LEADER, resp. CLLD, která se vyznačuje právě partnerstvím na různých úrovních a uplatňuje přístup zdola-nahoru tak, aby o potřebách regionu mohli rozhodovat jeho obyvatelé a subjekty v něm působící.  K aplikaci této metody podle stanovených pravidel dostala MAS kompetence a s nimi spojené finanční zdroje.

Při zahájení činnosti MAS Východní Slovácko byl vypracován a schválen Strategický plán LEADER 2007 – 2013, který stanovil žádoucí priority a cíle rozvoje území. Pro období 2014-2020 je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ("Barevná venkovská harmonie"), z níž pak vycházejí oblasti podpor a opatření - spolupráce a partnerství, podpora podnikání a tvorba pracovních míst, veřejné služby, volnočasové aktivity, kulturní dědictví a životní prostředí.

Reg. číslo MAS Východní Slovácko: 15/000/00000/672/000175

Osvědčení o splnění standardů MAS.

Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6
Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz
Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz
Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com
Otevírací doba
Po: 08:00 - 15:00
Út: 10:00 - 15:00
St: 08:00 - 15:00
Čt: 10:00 - 15:00
Pá: 08:00 - 12:00
logo logo logo SMS ČR logo logo logo